duminică, 15 ianuarie 2017

Maturity and ambulant philosophy

Maturitate, afurisită mică, mă vizitezi în ultimul timp destul de des. Deşi nu o faci direct, eu ştiu că mă vizezi şi pe mine, sunt unul din oamenii, care încă mai opune rezistenţă. Amândouă ştim că nu pentru mult, ştim că în scurt timp te voi urma fără cale de întoarcere. Voi lasa jocurile copilăreşti deoparte şi mă voi prinde într-unul din jocurile celor "maturi". Voi învaţă să port măşti, să jignesc cu diplomaţie şi să mint cu nonşalanţă, voi învaţa să fiu rea, şi să-mi cer drepturile nu prin ţipete, smiorcăieli sau alte arme copilăreşti, ci prin semnături şi aliaţi. Maturitate, cât te-am râvnit în inconştienţa mea de copil, când am vrut să grăbesc pasul, să te prind, şi cât regret că nu am ascultat glasul mamei mele, care îmi spunea că "toate vin la timpul lor, bucură-te cât poţi de copilărie.."
Ohhh şi a venit maturitatea, un mare hoţ care fură tot ce-ţi este cunoscut, şi-ţi aruncă în faţă noutatea asta, pe care ei, oamenii mari, o numesc viaţă. Însă eu prefer să o numesc CEVA. De ce ceva? Pentru că o viaţă plină de griji şi frici nu este decât ceva, ceva care te controlează, te limitează şi te sperie. Adevărat este că, dacă eşti destul de dibace, din acest CEVA poţi face viaţă, îi poţi da valoare, îl poţi modela, îl poţi închide (făcând asta, şi refuzând ceva-ul, în formă brută.. poate duce cu închiderea ta la NEBUNI, desigur).. În definitiv ce suntem noi toţi, dacă nu o adunătură de nebuni, maturi...fiecare cu credinţa lui, Dumnezeul lui, metodele lui de existenţă, metodele lui de a fi ceva. În definitiv fiecare e un el şi nimic mai mult. Atunci când în "ceva"-ul tău, nu mai e loc de un altul, atunci chiar eşti un nebun, şi nu unul considerat nebun doar prin neacceptarea CEVA-ului, ci prin faptul că îţi renegi dreptul la fericire. CEVa-ul e mai tolerant în doi, trei, în card... Maturitate şi filosofie ambulantă

I was wearing Bershka scarf,  BBup shoes, Atmosphere blouse, TerraNova jeans & jacket, no name backpack.

                         

                                        My first snowman, since i'm a grown up!!!Maturity, bloody you who started visiting me quite often lately. You like to play, since you don't target me directly, but you come and sniff me, making me feel your presence, knowing I'm one of the few people who still resists you. We both know that not for a long time, we know that soon I will follow you without looking back. I will leave aside all the childish games and since i'll be caught in one of the "maturity" games. I will learn to wear masks, to offend with diplomacy and to lie nonchalantly, I will learn to be mean, and I will learn to ask for my rights not by screams, crying or any other childish weapon, but through signatures and allies. Maturity, how much  I coveted you in my child unconsciousness, how much I wanted to hurry the process, to catch you up, and how much I regret that I never obeyed the voice of my mother who told me that "all things have their own time, enjoy as much as you can your childhood.."
Ohhh and than maturity came, a great thief that steals everything you known, and throws in your face this newness that, them, the grownups, call it life. But I prefer to call it something. Why somethings? Because a life full of worries and fears is just something, something that controls, limits and scare you. The truth is that, if you are skilled enough, you can do life out of this given SOMETHING, you can give it value, you can shape it, you can prison it (prison it or refusing the something might lead you to a cozy place, named the madhouse) .. After all, what are we all, if not a bunch of crazy, mature people ... each of us with his beliefs, his own God, his own existence methods, his own methods of being something. In the end, each one of us is nothing more or less than himself. But when in your "something", there's no room for another, then you're really crazy, and not just considered crazy because you have refused the SOMETHING, but really crazy for denying the right to happiness. This something is more tolerable in two, three in a flock.   Maturity and ambulant philosophy

Today's quote: "I went from adolescence to senility, trying to bypass maturity. "

miercuri, 11 ianuarie 2017

Dorinţa, defectul de proiectare al fiecărui om

Dorinţa e defectul de proiectare al fiecărui om, sau poate fiinţe. "Nu putem înceta să dorim, iar asta ne glorifică şi ne ucide. Dorinţa!" citat preluat din Eleganţa ariciului. Tind să mă las purtată prea tare de dorinţă, asta mă face impulsivă şi aeriană, aşa că am decis pentru un timp să rup "relaţia" cu dorinţa şi să fac un scurt metraj cu "raţiunea" :) Interesant nu? La început pot zice că raţiunea, nu a fost tocmai un "vis de vară" însă dacă chiar vrei, poţi descoperi că, este interesant şi a trăi cu raţiune, deşi uneori eşti propus pentru locul liber ca rege al cinicilor, sau acritura grupului, sau "ăla de-ţi taie elanul", deci nu stăm rău, uneori chiar e bine să nu te laşi mânat de dorinţa. Dorinţa este un defect
de proiectare, că vrei sau nu.

I was wearing Bershka scarf, Colours of the world, Forever21 dress, no name boots and purse, Victoria's secret bustier.  
Today's motto: "I believe very strongly that when it comes to desire, when it comes to attraction, that things are never black and white, things are very much shades of grey."

Desire is the design defect of every human or being. "We can not cease to desire, and this glorifies us and kill us. Desire!" Quote taken from The elegance of the hedgehog. I tend to let myself be carried away too much by desire, and that makes me impulsive and starry-eyed, so I decided to break for a while the "relationship" with desire and make a short film with "rationality" :) Interesting, isn't it? As a first idea, I can say that the rationality was not just like a "summer dream" but if you really want, you can discover that it is interesting to live with rationality, although sometimes you migh be proposed for the vacant job as the king of the cynics, or the sourness of the group or, wait for it, the one who "cuts off all the wings," so we are not bad, sometimes it's better not to let yourself be driven by desire. Desire is a defect design, you like it or not.

marți, 3 ianuarie 2017

New year and no resolutions so far

Un an nou şi nici un plan de bătaie până acum. Am tot auzit oameni în jurul meu întrebându-se despre planurile pentru acest an sau dacă sunt fericiţi că sunt în 2017. Şi eu sunt ca nuca'n perete cu atitudinea mea de "fie ce o fi". :))) Este primul an în care vreau doar să trăiesc, nu întentioneaz să am vreun plan, mă las dusă de val şi mă menţin fericită. Tind să cred că atunci când oamenii (mai ales eu) sunt cu adevărat fericiţi, nu au nimic "intens" despre care să scrie. Cred că oamenii pot scrie "căcături" profunde  atunci când în existenţa lor lipseşte ceva, dar atunci când 98% din viaţă lor este bună, ei nu simt nevoia să scrie despre nimic, nici măcar despre cât de bună este viaţă lor. Ciudat, nu-i aşa? Oricum, sper ca vei găsi în acest outfit o inspiraţie bună pentru ţinutele tale de zi cu zi.

I was wearing Jennifer blouse, Oasap bag, Levi's jeans, no name boots.Today's quote: "Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one."

   New year and no resolutions so far. I hear people around me asking, what are your plans for this year, or, happy to be in 2017? And I'm like, whatever :))) It's the first year when I just want to live, no plans just go with the flow and be happy. I tend to think that when people (mostly me) are truly happy, they have nothing to write about. I think people can write deep shit when there is something missing from their existence, but when 98% of their life is good, they don't need to write about anything, not even about how good their life it is. Strange isn't it? Anyways, hope you'll enjoy my new post and find it inspiring for your daily outfits.

marți, 20 decembrie 2016

It smells like cinnamon and mulled wine

   E miros de scorţişoară şi vin fiert prin centrul Timişoarei şi cu singuranţă şi în casele iubitorilor de Crăciun. E bucurie din abundenţă pe la colţuri şi colindele răsună de pretutindeni. S-ar vrea şi zăpadă, căci bărbosului Moş Crăciun îi alunecă mai bine sania pe fulgii proaspăt căzuţi. E Crăciun şi inima îmi tresare de fericire, când aud pe cineva zicând cu voce tare "mai sunt câteva zile şi vine moşul", sunt copil încă, în procesul de maturizare, am reuşit să ascund bucuria copilului inocent care-şi aşteaptă cadoul sub brad, care mănâncă toate bomboanele din brad, însă lasă ambalajul, şi care face oameni de zăpadă, fără să se plângă că mâinile îi sunt îngheţate. De fapt sunt un om mare, care mai crede în magie, basme şi sărbători fericite. 
   Este primul an, în care am împodobit bradul în casa mea, şi nu în casa părinţilor mei. Este primul an în care rup lanţul tradiţiilor, este primul an în care fac bradul în 2 culori, este un prim an pentru toate. 
Dragilor, va doresc tuturor sărbători fericite, trăite la intensitatea unui copil de 6 ani, care se bucură de dulciurile din pom, crema rămasă de la prăjitură sau portocalele pentru decorat casa. Nu uitaţi să fiţi mai buni şi mai veseli. 

I was wearing Zara pants, no name blouse, Jennifer t-shirt, Primark socks and shirt.


Today's quote: "The main reason Santa is so jolly is because he knows where all the bad girls live."

It smells like cinnamon and mulled wine in the downtown of Timisoara, and for sure, this smell is also in the homes of Christmas lovers. There is joy in abundance at the corners and carols resound everywhere. Snow is needed since, Santa's slide would slid better on freshly fallen snowflakes. It's Christmas and my heart leaps with joy when I hear someone saying out loud "a few more days until Santa comes", i'm still a child, because in the growing up process, I managed to hide the innocent joy of the child who expects gift under the tree, the child  that eats all the candies from the tree but leaves the wrapping, the same kid who makes snowmen, without complaining that his hands are frozen. Actually, I'm a grownup who believes in magic, fairy tales and happy holidays.
   It is the first year in which I decorated the Christmas tree in my home, not at my parents' home. It is the first year when the tradition chain is broken, is the first year when I decorate the Christmas tree in just 2 colors, it is a first year for all.
Beloved, I wish you all happy holidays, experienced at the intensity of a 6 years old, who enjoys sweets from the Christmas tree, that loves the remaining cream cake or who eats the oranges used to decorate the house. Remember to be better and happier.

marți, 13 decembrie 2016

Cats and the old cat lady

   Cred că în fiecare, domnişoară, doamnă sau femeie zace o pisică. Sexul feminin, are în mişcări graţia unei feline, şi dacă nu graţia aceasta, atunci parşivitatea felinelor domesticite, sau poate în unele domniţe zace o felină jucăuşă, ideea mea este că în noi femeile, este uşor de regăsit o latura a felinei. Şi ca să nu se supere domnii, voi spune că şi în ei se poate întrezării un motan care trândăveşte la soare, o felină precum scumpul şi adorabilul Garfield. 
   Am fost şi încă sunt, adepta căţeilor, însă cum în viaţă nu e mereu cum plănuieşti, am ajuns să am 2 motani (gay) pe care îi ador. Între timp, am devenit în grupul meu de prieteni "doamna nebună cu pisici", lucru care deja începe să mă prindă din ce în ce mai mult, ideea de a avea imprimeuri sau chestii cu pisici, mă încânta maxim. Mai jos am doar un mic detaliu "pisicesc" :)

I was wearing New Yorker cardigan, Timberland hat, Sisley blouse, H&M pants, Pantoful Galben shoes no name purse & choker.  
Today's quote it's funny: " I'm just one more disappointing relationship away from becoming a lonely cat lady."

I think in every, Miss, lady or woman, is lying a cat. Female gender, has the grace of a feline in her movements, and if it's not the grace, then the cat's outrageous behavior after it's domesticated, or maybe in some princesses lies a playful cat, my idea is that in we, the women, you can easily find one or another side of the cat. And to tickle a bit the gentlemens ego, I will say that, even they have something from a feline, but something like a lazy cat that stays in the sun, a cat like the sweet and lovable feline Garfield.
    I was and still am, a dog person, but, as life happens sometimes not as you planed, here I am with two male cats (gay),  that I adore. Meanwhile, I have become in my group of friends "the crazy cat lady", which is already beginning to catch me ever more, the idea of having prints or stuff with cats represent a maximum delight for me. In the above outfit I have only one "cattish"  item. :)